Algemene informatie

A Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan: het bestuur van Stichting Giving Back. 

 

Hierbij ontvangt u een exemplaar van de jaarstukken 2022/2023, voorzien van onze controleverklaring d.d. 21 december 2023. Ter toelichting hierop delen wij het volgende mede.

 

Jaarrekening 

De inrichtingseisen waaraan een jaarrekening dient te voldoen zijn wettelijk geregeld. In artikel 210 van Titel 9 Boek 2 BW is bepaald dat ten kantore van elke entiteit één ondertekende jaarrekening bewaard moet worden. De ondertekening dient door u als directie plaats te vinden aan het einde van de toelichting op de staat van baten en lasten.

 

Digitale certificering

Wij hebben de digitale jaarrekening voorzien van de controleverklaring met een digitale handtekening, die gekoppeld is aan het beroepscertificaat. Wij bevestigen u akkoord te gaan met het opnemen van deze controleverklaring in exemplaren van de jaarstukken 2022 die overeenkomen met dit bijgevoegde digitale gecertificeerde exemplaar.

 

Toestemming openbaarmaking controleverklaring

Deze jaarrekening dient te worden vastgesteld en goedgekeurd in een vergadering van het bestuur waarbij de besluitvorming bij voorkeur wordt vastgelegd in notulen. Wij vertrouwen erop u hiermede van dienst te zijn geweest.

 

Harderwijk, 21 december 2023

Lentink De Jonge Accountants & Adviseurs
A. Koetsier RA

Stichting Giving Back is opgericht op 9 april 1999 en is gevestigd aan de Asterweg 17A-10 te Amsterdam. De missie van Giving Back luidt als volgt: Giving Back staat voor een diverse samenleving waar­in iedereen, met wat voor achtergrond dan ook, een gelijke kans krijgt om zijn/haar talent te ontwikkelen. Onze missie is om samen met onze partners en vrijwilligers een relevante bijdrage te leveren aan het vergroten van culturele diversiteit in de top van het bedrijfsleven en de overheid. Samen zetten we diversiteit aan het werk. Zo kunnen deze jongeren in de toekomst andere jongeren weer inspireren en een voorbeeldfunctie vervullen.

Het bestuur van de Stichting is in 2022/2023 als volgt samengesteld:

  • Manon van Beek, voorzitter (CEO TenneT)
  • Zouhair Taheri, penningmeester (Partner, IT Advisory, PwC NL)
  • Ingrid Tappin, secretaris (Founder & Director Diverse Leaders in Tech, powered by
    Techleap | ex-Accenture | MT/Sprout Inclusive Leader 2023)
  • Anouar Noudari, algemeen lid (Managing partner, Cape Investments Partners/ Parcom Capital)
  • Gert-Jan Kloos, algemeen lid (rector John Dewey College – oud-rector Edith Stein College)

De bestuursleden zitten op persoonlijke titel in het bestuur. Volgens de statuten bestaat het bestuur uit ten minste vijf natuurlijke personen. Het bestuur ontvangt geen bezoldiging.

Giving Back kent ook een Raad van Advies waar contact mee wordt onderhouden. In een Raad van Advies-vergadering wordt een update gegeven waar de stichting staat en wordt de strategie besproken. De Raad van Advies denkt mee en stelt haar netwerk en expertise ter beschikking daar waar nodig en/of relevant.

De Raad van Advies van de Stichting is per 31 augustus 2023 als volgt samengesteld:

  • Steven Schuit, voorzitter (hoogleraar Nyenrode Business Universiteit)
  • Peter de Wit (managing partner McKinsey) 
  • Bercan Günel (managing partner NGL International)

De directie van de stichting wordt gevoerd door Karim El-Khetabi (1,0 fte). Ultimo boekjaar 2022/2023 waren 10 personen werkzaam bij Giving Back, 6,45 fte vertegenwoordigend. Het gemiddeld aantal fte in boekjaar 2022/2023 was 6,4 fte.

Resultaten 2022/2023

Het saldo van baten en lasten 2022/2023 is k€ 21 hoger dan begroot. De lasten dalen met k€ 97 als gevolg van een lagere besteding aan de doelstellingen. De baten zijn k€ 79 lager dan begroot als gevolg van het later ingaan van een nieuw partnership en het niet vinden van nog een nieuwe partner. Het saldo van baten en lasten van k€ 279 negatief wordt onttrokken aan de continuïteitsreserve.

Kengetallen

x € 1.000
Realisatie 2022/2023 in €
Begroting 2022/2023 in €
Baten
Baten van bedrijfsleven
478
567
Baten van overige organisaties zonder winststreven
65
55
Som van de geworven baten
543
622
Som van de baten
543
622
Lasten
Besteed aan doelstellingen
753
822
Wervingskosten
16
36
Kosten beheer en administratie
54
62
Som van de lasten
823
920
Saldo voor financiële baten en lasten
-280
-299
Saldo financiële baten en lasten
1
-1
Saldo van baten en lasten
-279
-300
Saldo van baten en lasten is toegevoegd/onttrokken aan
– Continuïteitsreserve
-279
0
– Bestemmingsreserve doelstelling
0
-300
– Bestemmingsreserve GBSC
0
0
Totaal
-279
-300
Realisatie 2022/2023
Begroting 2022/2023
1. Totaal bestedingen aan de doelstelling gedeeld door het totaal van de baten
138.9%
113.7%
2. Totaal bestedingen aan de doelstelling gedeeld door het totaal van de lasten
91.6%
88%
3. Kosten van eigen fondsenwerving gedeeld door de baten uit eigen fondsenwerving
3.3%
7.0%
4. Kosten beheer en administratie gedeeld door het totaal van de lasten
6.5%
7.5%

Interne cijfers

Bekijk interne cijfers
VOLG ONS ONLINE: