SCHOLIERENPROGRAMMA

Het Giving Back-jaar voor Scholieren duurt 13 maanden, van november tot december van het volgende jaar. Dit betekent dat er gedurende het najaar dus altijd een overlap van 2 lichtingen is. Tijdens dit boekjaar (september 2022 t/m augustus 2023) had de lichting 2021 nog een enkele activiteit, zoals een kick-off na de zomer en het Maatschappelijk Project. In december 2022 vond de Graduation van de lichting 2021 Giving Back Scholieren plaats.

Aanmelding
Aanmeldingen komen binnen van maart tot en met augustus.
Kennismaking
Scholieren worden benaderd door de Schoolcoördinator van hun school. Op basis van hun aanmelding wordt door de Stadscommissie een mentor voor hen uitgekozen.
Matchingsbijeenkomst
Mentoren en mentees ontmoeten elkaar voor de eerste keer bij een Giving Back School in hun eigen stad.
Teambuilding
Een heel weekend georganiseerd om de mentor-mentee relatie te versterken en ervoor te zorgen dat ze elkaar beter leren kennen.
Training debattoernooi
Een online debattraining georganiseerd om de scholieren voor te bereiden op het Debattoernooi met interessante stellingen en technieken.
Debattoernooi
Een groot debat evenement waar alle scholieren debatteren tegen relatief onbekende tegenstanders en voor een professioneel jurypanel.
Holland Experience
Een weekend in Pieterburen waar de scholieren meer over Nederland leren en is bedoeld om de scholieren uit hun comfort-zone te halen.
Kieswijs
Dit is een bureau dat adviseert bij het maken van een weloverwogen studiekeuze aan de hand van een uitgebreide serie zelf ontwikkelde en extern gevalideerde psychologische tests.
Workshops
Door het jaar heen organiseert de Stadscommissie verschillende workshops waarin de persoonlijke ontwikkeling van de scholier centraal staat.
Graduation
Na een jaar mentorschap wordt de scholier beloond met een graduation ceremony.
Maart - augustus
Juni - september
Oktober - november
November
Januari
Februari
Mei
Juni
Door het jaar heen
December

Scholieren- programma

Het Scholierenprogramma voor de lichting 2022-2023 heeft als eerste jaar weer volledig kunnen plaatsvinden zonder allerlei coronabeperkingen. Het landelijk programma bestond dit jaar uit een Teambuildingsweekend, mentoren-workshops, het Debattoernooi, workshops Multicultureel Vakmanschap en Multicultureel Burgerschap, het Holland Experience Weekend  en Kieswijs. Daarnaast vonden diverse lokale activiteiten plaats. Als rode draad fungeerde ook dit jaar weer het mentor-traject, waarbij professionals in de rol van mentor de scholier individueel begeleiden en hun netwerk openstellen aan de scholieren om zo hun wereldbeeld te kunnen vergroten. Een jaar waarin mooie en succesvolle events plaatsvonden, vriendschappen zijn ontstaan en richting is gegeven aan een mooie toekomst voor deze scholieren.

Den Haag
Rotterdam
Utrecht
Eindhoven
Amsterdam

Algemeen

Het Giving Back Scholierenprogramma draait in 5 grote steden: Amsterdam, Utrecht, Den Haag, Rotterdam en Eindhoven. In elke stad wordt het programma uitgevoerd door de Stadscommissie, een lokaal bestuur bestaande uit 10 tot 12 vrijwilligers per stad. Dit wordt vanuit het Giving Back kantoor begeleid door de Programma Manager Scholierenprogramma (vanaf eind juni 2023 vervuld door Martijn Mandey) en de Programma-coördinator Scholierenprogramma (vanaf eind juni ingevuld door Lissa van Riel).

Binnen de Stadscommissies zijn ieder jaar enkele veranderingen binnen de groep van vrijwilligers. In Amsterdam heeft Awara Treur de voorzittersrol overgenomen van Thomas Huigens. In Rotterdam werd de voorzittersrol net als voorgaande jaren vervuld door Laurens Bongaars, in Den Haag door Frank Brouwer, in Utrecht door Maartje Wolff en in Eindhoven door Karin Ummels. In alle steden hebben we afscheid genomen van een aantal commissieleden en gelukkig ook weer voldoende nieuwe leden mogen verwelkomen.

Scholieren

Lichting 2022-2023

Het Giving Back Scholierenprogramma richt zich op scholieren in 4 havo en 5 vwo die voldoen aan de volgende selectiecriteria:

  • Je hebt als scholier het talent en de ambitie om echt iets te bereiken in jouw leven (ook al is het misschien nog niet helemaal duidelijk wat) en bent van plan te gaan studeren aan een hbo/universiteit;
  • Je bent de eerste in jouw familie die gaat studeren aan hbo/universiteit (de ouders van de scholier hebben niet of niet in Nederland) gestudeerd;
  • Je bent als scholier intrinsiek gemotiveerd om deel te nemen aan het Scholierenprogramma en ziet de meerwaarde hiervan in en hebt hier ook expliciet de tijd voor;
  • Je bent een echte Giving Backer: een persoon die iets wil toevoegen aan de wereld en op termijn ook een rolmodel voor anderen wil zijn.

Voor de werving van scholieren werkt Giving Back in elke stad samen met gemiddeld 3 vaste scholen. Op de Giving Back-scholen is een belangrijke rol weggelegd voor de schoolcoördinatoren. Zij maken op hun school al vroegtijdig een inventarisatie van potentiële deelnemers, geven voorlichting en informatie over het Giving Back programma en begeleiden de geselecteerde scholieren gedurende hun Giving Back jaar. Wij willen onze schoolcoördinatoren zeer bedanken voor hun onvermoeibare inzet voor hun scholieren in ons programma! Dankzij de betrokkenheid en inzet van onze Stadscommissieleden en Schoolcoördinatoren konden we het Scholierenprogramma 2022-2023 starten met een mooie groep gemotiveerde scholieren. Er stroomden in totaal 85 nieuwe Giving Back scholieren in. 

MENTOREN

Lichting 2022-2023

Aan deze scholieren zijn 85 mentoren gekoppeld via zorgvuldige werving. Bovendien wordt altijd een klein overschot aan mentoren geworven, omdat er in het Scholierenprogramma op sekse wordt gematcht (meisjes worden gekoppeld aan een vrouwelijke mentor en jongens aan mannelijke mentor). Deze taak ligt primair bij de Stadscommissies in de steden. Elke Stadscommissie heeft haar eigen contacten en persoonlijke benadering speelt een grote rol bij de werving van mentoren. Wij zoeken als mentor professionals met een afgeronde hbo/wo opleiding in Nederland, minimaal 5 jaar werkervaring en beschikking over een uitgebreid (relevant) netwerk, die zich vrijwillig willen inzetten om een scholier gedurende het programma te begeleiden. De belasting is ongeveer 4 uur per maand. Mentoren in het Scholierenprogramma doen mee op persoonlijke titel, zij hebben dus zeer uiteenlopende functies en werken in verschillende sectoren van het bedrijfsleven en de overheid. Mentoren kunnen zich gedurende het gehele jaar digitaal aanmelden via de website van Giving Back. Daarna volgt er een kennismakingsgesprek met de betreffende Stadscommissie en wordt de mentor geselecteerd onder voorbehoud dat er een goede match met een scholier mogelijk is.

Mentortraject en activiteitenprogramma

Het Giving Back Scholierenprogramma bestaat uit een persoonlijk mentortraject dat iedere scholier doorloopt en een activiteitenprogramma met als hoofdthema’s persoonlijke ontwikkeling en studiekeuze. Het mentortraject versterkt de onderdelen van het activiteitenprogramma en andersom. Beide zijn gericht op de ontwikkeling van de scholieren, zodat zij het beste uit zichzelf kunnen halen en beter in staat zijn een passende keuze voor een vervolgstudie te maken.

Na de zomervakantie worden de scholieren geselecteerd en door de Stadscommissies aan een persoonlijke mentor gekoppeld. Uitgangspunt hierbij is altijd de persoonlijke interesse en ambitie van de scholier. Het programma start vervolgens met de Matchingsavond, een feestelijk moment waarbij scholieren en mentoren hun “match” voor het eerst ontmoeten. De matchingsbijeenkomsten worden per stad georganiseerd, ieder op hun eigen lokale wijze.

Activiteiten

Kort na de Matchingsavonden volgen de Teambuildingsweekenden, met als doel dat scholieren en mentoren elkaar, maar ook zichzelf, beter leren kennen. Deze werden op 12-13 november georganiseerd voor Amsterdam en Utrecht en op 26-27 november voor Den Haag, Rotterdam en Eindhoven. Voor het eerst sinds corona konden wij in november 2022 de gehele weekenden fysiek bij elkaar komen inclusief overnachting.

Deze weekenden in hotel-en conferentiecentrum Woudschoten te Zeist luiden het landelijke begin van het programma in. Ze staan in het teken van de kennismaking van de scholier met zijn of haar mentor én van het aanbrengen van de focus voor het mentortraject. Daarom vonden er op de zaterdag overdag diverse activiteiten plaats in elkaar gezet door Lighthouse Events om deze band te versterken, zoals de Marshmallow Challenge en de Buddy Run Line Cross. Doel is om elkaar beter te leren kennen en te werken aan een band.

Zaterdagavond vond de boks-workshop gegeven door BOKSZ plaats voor zowel de mentoren als de scholieren waarin zij spelenderwijs meer over zichzelf leren vanuit het idee dat je door boksen aan den lijve ervaart hoe je op anderen en op uitdagende situaties reageert. Vervolgens krijgen de scholieren handvatten hoe hier op een constructieve manier mee om te gaan

Op de zondagochtend volgden scholieren de belangrijke workshop Persoonlijk Leiderschap 1, gegeven door Global Young Leaders. Hierin krijgen zij handvatten om vanuit hun eigen kracht uitdagingen aan te gaan, bewuste keuzes te maken en doelen te realiseren en op die manier hun persoonlijke en professionele levenspad te creëren. Tegelijkertijd volgden mentoren een kennissessie over het mentorschap met veel praktische informatie, aangevuld met ervaringen van oud-mentoren, schoolcoördinatoren en stadscommissieleden, waarmee een duidelijk beeld geschetst werd van mentorschap bij Giving Back. Aan het eind van de ochtend kwamen de scholier-mentor koppels samen om een start te maken met het ontwikkelplan en alvast de eerste afspraken en doelstellingen vast te zetten.

Al met al een geslaagde kennismaking die door de meeste scholieren en mentoren positief beoordeeld werd, hier een aantal reacties vanuit de enquête over het Teambuildingsweekend: “Bedankt voor de leuke en interessante dag!” “Mijn welgemeende complimenten voor een sterke organisatie.” 

Na het Teambuildingsweekend volgen altijd een aantal lokale workshops in de steden, georganiseerd door de Stadscommissies. Een vast onderdeel van het lokale activiteitenprogramma in alle steden is de workshop Netwerken door The NetworKing Charles Ruffolo, één van de Founding Fathers van Giving Back en oprichter van The Networking Academy op Universiteit Nijenrode. Een aantal andere lokale workshops die in één of meerdere steden zijn gegeven zijn: Ondernemen, Presenteren, Politiek en Oefenrechtbank. 

Daarnaast werden in alle steden de training Multicultureel Burgerschap (voor scholieren) en Multicultureel Vakmanschap (voor mentoren) aangeboden in samenwerking met de BeHr Groep. Dit zijn per stad twee aparte workshops met twee verschillende trainers die op hetzelfde moment in hetzelfde gebouw plaatsvinden; een workshop voor mentoren en een voor scholieren. Zij zijn gescheiden tot het einde van de dag: dan is er een gezamenlijke wrap up. Bij beide groepen werden kennis van en inzicht in eigen vooroordelen en voorkeuren en vaardigheden over de verschillen in culturele normen en waarden vergroot. Een waardevolle training over de verschillen in culturele normen en waarden, waarbij men inzicht kreeg in de eigen voorkeuren en vooroordelen en er wordt ingegaan op hoe jij jouw communicatie kunt aanpassen op die verschillen in culturele normen en waarden. Niet alleen belangrijk in onze steeds diverser wordende maatschappij, maar het helpt onze scholieren ook bewust te worden van hun eigen referentiekader en leert hen dat ieder ander ook een persoonlijk referentiekader heeft.

Op zaterdag 11 februari 2023 organiseerden we de 14e editie van ons landelijke Giving Back Debattoernooi voor alle scholieren uit de 5 steden, in samenwerking met Jeroen Voorveld van Bureau Binnenhof en de DebatAcademie. Een groot evenement bij een van onze partnerscholen in Den Haag, Het Edith Stein College. Een spannende dag voor onze scholieren, want zij zijn degenen die, meestal voor het eerst in hun leven, al debatterend strijd leveren tegen relatief onbekende tegenstanders en voor een professioneel jurypanel. Na een welkomstwoord van Partricia Wouda (Debat Academie) volgde een showdebat door de Debatacademie. Na dit voorbeeld namen de scholieren, goed voorbereid dankzij de debattrainingen die ze in de week ervoor online konden doen, deel aan 4 debat-rondes, waarbij ze 2x als voorstander en 2x als tegenstander een stelling verdedigen. Met hun team (van 2 of 3 personen uit dezelfde stad) en als individu konden ze punten verdienen op de onderdelen Debattechnieken en Presentatietechnieken.

In 4 rondes werd gedebatteerd over stellingen zoals ‘Mobiele telefoons moeten verboden worden in elke middelbare school’ of ‘We moeten in Nederland zo snel mogelijk drie nieuwe kerncentrales bouwen’.  Na deze 4 rondes volgde het finale-debat tussen de teams Den Haag 4 (Vesela Tervieza, Sena Kaya en Najma Ahmadi) en Den Haag 5 (Dilara Çakmak, Rozerin Sutay en Sems Anar Mammadov), met een zaal vol enthousiast publiek en beoordeeld door een professionele jury.

Dit debat werd ingeleid door eregast Tweede Kamerlid Kauthar Bouchallikht. Zij sprak de Scholieren toe over het belang van debatvaardigheden oefenen, over haar achtergrond als klimaatactivist en haar eerste spreekervaringen in de Tweede Kamer. Zij is voor veel Scholieren van ons een rolmodel omdat zij ook uit een omgeving komt waarin studeren geen vanzelfsprekendheid was en het zijn of worden van kamerlid zelfs onbereikbaar leek. “Geloof in jezelf, ontwikkel je talent en ga staan voor wie jij bent en wilt zijn.” Met deze woorden van Kauthar begonnen de teams aan het finale Debat met als stelling: ‘De stemgerechtigde leeftijd (actief kiesrecht) moeten we verlagen naar 12 jaar’.

Het winnende team was Den Haag 4 en team Den Haag 5 (Rijswijks Lyceum) eindigde op de tweede plaats. De individuele prijzen voor beste sprekers van de stad werden uitgereikt aan Janena Mulder uit Utrecht, Chaymaa Radahi uit Den Haag, Joban Preet Masih uit Amsterdam, Fatma Sueda Adiguzel uit Amsterdam en Arman Özen uit Rotterdam.

De opbrengst voor alle deelnemers is groot zo blijkt. Debatteren stimuleert het verbreden en verdiepen van de eigen kennis over een onderwerp, kritisch luisteren, genuanceerd oordelen en begrip opbrengen voor anderen. Daarnaast vergroot het de betrokkenheid, het vermogen om zelf na te denken en het zelfvertrouwen van de scholieren. Maar het Debattoernooi is vooral een dag waarop onze scholieren volstrekt uit hun comfortzone moeten treden op verschillende niveaus. Een bijzondere prestatie van iedereen dus! Bijzondere dank aan organisator Jeroen Voorveld van Bureau Binnenhof en aan de DebatAcademie die weer zorgde voor de vrijwillige debattrainers plus een kleine 30 juryleden en een inspirerend showdebat. En niet te vergeten aan Patricia Wouda, die de dag vloeiend en professioneel aan elkaar heeft gepraat en het Edith Stein College voor hun gastvrijheid.

Ons traditionele Holland Experience weekend werd van van 12 t/m 14 mei 2023 georganiseerd in het gastvrije Hotel waddenweelde in Pieterburen (Groningen). Toepasselijk thema van het weekend is ‘Aanmodderen’. Tijdens dit weekend kregen scholieren de kans om nieuwe ervaringen op te doen, samen te werken met hun mede-Giving Backers uit andere steden én meer over Nederland te leren. Doordat het doel van dit weekend uitdrukkelijk is om de scholieren uit hun comfort-zone te halen, verbreden zij hun perspectief en werken zij verder aan zelfstandigheid.

De bussen kwamen op vrijdagmiddag aan en na inchecken kon iedereen direct aanschuiven voor het stampottenbuffet. Na het diner was er een sportieve Zeskamp, gevolgd door een gezellige pubquiz en daarna kon iedereen naar zijn kamer of huisje.

Zaterdag werd de workshop Persoonlijk Leiderschap II door Global Young Leaders gegeven. Tijdens dit tweede deel reflecteerden de scholieren op de voorgaande periode. Hoe is het de scholieren vergaan sinds het Teambuildingsweekend? En hoe verhoudt deze periode zich tot de voorgaande jaren? De scholieren hebben ter voorbereiding vragen toegestuurd gekregen om zelfreflectie te stimuleren. En ook werd er weer veel aandacht besteed aan het uitwisselen van ervaringen en het leren van elkaars benaderingen en inzichten. Daarnaast werd de fysieke training Uit je hoofd, in je lijf aangeboden met praktische oefeningen die direct toepasbaar zijn om weerstand te bieden aan de stress van het dagelijks leven met intensieve schooldagen, deadlines, veel denken en voorovergebogen over je laptop. Bovendien kon er een bezoekje gebracht worden aan het Zeehondencrèche. Tijdens het onderdeel “Eten van het Wad” leren de scholieren al etende wat er zoal uit de (Noord- en Wadden)zee komt.

Dit weekend werd op zondag afgesloten met het oer-Hollandse wadlopen, wat voor alle deelnemers altijd weer nieuw en uitdagend is. Na de lunch en prijsuitreiking ging iedereen weer op de terugtocht naar eigen stad. Een mooie ervaring en vele vriendschappen rijker.

In juni besteden we met de steden Amsterdam, Utrecht, Eindhoven en Den Haag de workshop Kieswijs aandacht aan de studiekeuze van onze scholieren. Kieswijs is een bureau dat adviseert bij het maken van een weloverwogen studiekeuze aan de hand van een uitgebreide serie zelf ontwikkelde en extern gevalideerde psychologische tests die de scholieren ter voorbereiding maken. Tijdens de workshop worden de resultaten van de tests gegeven en uitgelegd hoe je deze kunt interpreteren. Door de interactieve en beeldende manier waarop de resultaten van de analyse besproken worden krijgen de scholieren een heel duidelijk beeld met betrekking tot de mogelijkheden voor hun vervolgopleiding en kostbare feedback op het eigen functioneren.

Alle scholieren die het gehele Giving Back programma 2022-2023 succesvol hebben doorlopen, worden in december uitgenodigd voor de Graduation. Elke stad organiseert dan een feestelijke bijeenkomst waar de scholieren hun certificaat ontvangen in het bijzijn van hun mentoren, schoolcoördinatoren, stadscommissieleden en andere betrokkenen.

Giving Back organiseert ieder jaar ook diverse activiteiten om de mentoren te ondersteunen en de mogelijkheid te geven om zich te ontwikkelen. De training Multicultureel Vakmanschap (door de BeHr groep) staat nu 10 jaar op het programma en was ook nu weer een waardevolle ondersteuning voor de manier waarop mentoren de begeleiding aan hun scholier kunnen vormgeven.
In februari en maart kregen de mentoren de workshop Omgang met Jongeren aangeboden. Deze workshop gaat over de vraag ‘Wat beweegt jongeren en hoe krijg je ze in beweging?’. Mentoren krijgen inzicht in de denkwereld van de huidige jongeren en handvatten voor het omgaan met adolescenten. Niet alleen verschaft de workshop inzicht in hun leven en motivatie, het maakt mentoren ook bewust van dingen die ze ooit zelf hebben ondervonden in die periode van hun leven.

VOLG ONS ONLINE: